Uppdaterad 20200315

  1. Allmänt Move Träning & Hälsa bedriver en träningsanläggning (benämns TA) där dess medlemmar fritt får använda träningsutrustning i TA lokaler under TA bemannade öppettider. För obemannade öppettider finns separata regler där TA har krav på medlems träningserfarenhet för att få tillgång till de tiderna, särskild blankett fylls i för godkännande. Bestämmelser i nedan äger tillämpning på TA och medlems samtliga mellanhavanden. Bestämmelserna är fortsättningsvis gemensamt benämnda Avtalet. Gymmet har rätt att hålla anläggningen stängd om stängningen beror på ett hinder utanför gymmets kontroll som gymmet inte skäligen kunde räknat med vid avtalets ingående och var följder gymmet inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

2. Avtalstid  Avtalet gäller för en period som överenskommit mellan parterna. För närvarande gäller följande perioder; Löpande, 6, 12 månader. Det finns för närvarande fyra typer av avtal beroende på betalningsform. Kontantavtal, faktura och autogiroavtal, samt kortbetalning se vidare nedan. Kontantavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut, om inte förtida uppsägning enligt punkten 17 sker. Autogiroavtal upphör genom uppsägning i enlighet med punkten 17. Om autogiroavtalet inte sägs upp i enlighet med punkten 17, fortsätter Avtalet att löpa månadsvis med samma villkor och prisnivå som för den fasta avtalsperioden, med förbehåll för prisjusteringar enligt punkten 5.

3. Priser och autogirobetalningar  Priser för aktivitetskort framgår av TA vid var tid gällande prislista. För privatperson erläggs betalning för aktivitetskort kontant i förskott eller genom autogiroavtal. Vid autogiroavtal delas kostnaden upp i månadsvisa lika stora betalningar där avgiften erläggs i förskott genom att dras från ett av medlem anvisat bankkonto, s.k. autogiro. Ett särskilt medgivande i banken krävs för detta. När ett företag åtar sig att stå för avgiften kan betalning istället erläggas mot faktura efter sed- vanlig kreditprövning. Om en medlem ensidigt avslutar överföring via autogiro, utan att i förväg meddela TA, tas en administrativ avgift ut om för närvarande 200kr. Om inte ny autogiro-överföring går att återupprätta faktureras medlem återstående obetald avtalstid med betalningsvillkor 30 dagar netto. Priser för student – För att erhålla studentrabatt skall giltigt CSN/MECENAT kort visas vid medlemsinträde i TA. Studentavtal prisjusteras till nuvarande pris för ”student obundet” efter att det senast uppvisade studentintyget löpt ut. Alt. prisjusteras till ”Ordinarie Obundet”, vid äldre än 19 år/vuxenstudent. Uppvisas giltigt CSN/MECENAT kort efter det att priset redan övergått till ordinarie pris justeras priset med avseende på återstående månader. Retroaktiva prisjusteringar görs inte. De rabatterade priset förlängs på så lång tid som det uppvisade giltiga beviset gäller för studenten.  

4. Kortbetalning som betalsätt Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

5. Prisjusteringar Prisjusteringar av löpande avtal, efter den bundna avtalstidens utgång, och andra avgifter sker normalt vid varje årsskifte och meddelas genom skriftligt besked och/eller genom annonsering på TA hemsida minst 45 dagar före själva ikraftträdandet.
Medlemmen är skyddad mot prisjusteringar under den fasta valda avtalsperioden enligt punkten 2 och ändring sker först när denna period löpt ut eller förlängs med ny fast avtalsperiod. Undantaget är kvalificerade höjningar av moms eller andra skatter och avgifter som TA inte kan påverka. Medlem har rätt att säga upp avtalet med verkan från tiden för prishöjning.

6.Frysning Frysning av medlemskap innebär att avbrott i ordinarie avtalstid görs på grund av något av nedan angivna skäl och betalning av månadsavgift upphör fram till dess att skälet för avbrottet upphör och träningen kan återupptas. Frysningens längd i tid bestäms så långt möjligt i förväg i samband med beviljande av frysning. Frysning kan inte göras i efterhand. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid. Framställan om frysning av medlemskap skall göras skriftligt och skälet till frysningen ska anges. Avgift om 100kr/mån tas ut. Frysning av medlemskap beviljas av följande skäl:

a) Vid längre tids sjukdom, minst en (1) månad och mot uppvisande av läkarintyg.

b) Vid graviditet och barnafödsel, dock maximalt tre (3) månader. För längre tid krävs läkarintyg i enlighet med punkten a) ovan.

c) Vid arbete eller studier på annan ort, om denna situation är tänkt att pågå för en längre tid än två (2) månader.

d) Vid militärtjänstgöring, mot uppvisande av handling som styrker detta. 

e) En (1) mån semester

Frysning beviljas ej för

– självpåkallat träningsuppehåll

– hög arbetsbelastning på arbetet eller av andra liknande skäl.

7. Minimiålder för medlemskap Från det året en person fyller 15 år* är det möjligt att teckna medlemskap. För medlem som ej fyllt 18 år krävs målsmans underskrift vid tecknande av avtal med autogiroanslutning.* Ett speciellt medlemskap kallat ”Tillsammans” tillåter person yngre än 15 år bli medlem: Förut-sättningen är att träningen bedrivs tillsammans med vuxen person som tar ansvar och kontroll.

8. Inpassering En inpassering via en app räknas automatiskt som en incheckning i Wondr (medlemsregistret) Det betyder att det är kundens rättigheter via medlemskap som styr när den får komma in. Wondr app är  personlig och kan och får inte nyttjas av annan. Medlem som besöker TA lokaler skall alltid visa upp genom den läsare som finns placerad vid utsida dörröppning eller via receptionen för besöket.

9. Adressändringar Eventuella adressändringar eller ändring av andra uppgifter som är relevanta för TA, såsom t ex ny bank och kontonummer, skall omgående anmälas till TA personal.

10. Vistelse i lokalen Medlem och gäst har enbart rätt att vistas i TA lokaler under dess angivna öppettider. För de obemannade tiderna som erbjuds krävs att medlem har god träningserfarenhet som godkänts av personal samt ansöker om användande av de obemannade tiderna på särskild blankett.

11. Aktiviteter och utrustning TA tillhandahåller aktiviteter som meddelas via anslag i TA lokaler eller på dess hemsida. Nya aktiviteter meddelas minst sju dagar i förväg via anslag i TA lokaler eller på dess hemsida. TA förbehåller sig rätten att ta ut en extra avgift för vissa mera kostnadskrävande aktiviteter, såsom när speciella gästföreläsare eller instruktörer anlitas. TA företar förändringar och byter träningsutrustning när så erfordras för att upprätthålla god och säker träningsmiljö och träningsstandard. Om förändringen är av väsentlig negativ betydelse för medlemmen har denne rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

12. Ansvar för ägodelar och olycksfall mm. TA ansvarar ej för förlust på grund av stöld, inbrott eller skada på medlems egendom. Medlem ombeds använda låsbara skåp som finns i entrén.TA ansvarar för personskador som åsamkats medlem orsakade av vårdslöshet från TA sida. Har skadelidande själv uppsåtligen eller genom vårdslöshet medverkat till skadan t.ex. genom att inte följa gällande instruktioner kan ett eventuellt skadestånd komma att jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande från TA respektive den skadelidandes sida och omständigheterna i övrigt. Ersättning för indirekt skada såsom förlorad arbetsförtjänst mm utgår inte under några omständigheter. TA rekommenderar medlem att teckna egen försäkring för sådana skadehändelser.

13. Hälsotillstånd  Medlem ansvarar för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i TA aktiviteter.

14. Trivselregler och träningsföreskrifter Det åligger medlem att följa gällande trivselregler och föreskrifter vid användning av träningsutrustning mm, vilka meddelas muntligt av TA personal eller via anslag i TA lokaler. Medlem förutsätts att vid besök i TA lokaler uppvisa stor hänsyn och respekt mot övriga medlemmar, personal och gäster. Uppträdande i strid mot regler och föreskrifter kan leda till uteslutning från TA verksamhet enligt punkten 15. TA verkar för en dopningsfri träningsmiljö och tar under alla omständigheter avstånd från all typ av dopning. TA förbjuder villkorslöst användande och hantering av olagliga prestationshöjande preparat hos både medlemmar och personal, brott mot dessa föreskrifter innebär avtalsbrott och hanteras enligt punkten 15.

15. Avtalsbrott och uteslutning Vid medlems väsentliga avtalsbrott äger TA utesluta medlem omedelbart eller senast vid närmast följande månadsskifte. Vid sådant avtalsbrott sker ingen återbetalning av förskottsbetald månadsavgift. Eventuell ytterligare erlagd avgift återbetalas.

16. Personuppgiftslagen (PUL) När en person registrerar sig som medlem i TA ber TA denne om uppgifter om denne som TA sedan sparar i sin medlemsdatabas. Genom underskrift av Avtalet samtycker medlemmen till att sådana uppgifter lämnas till TA och delvis även publiceras på TA hemsida. Enligt PUL har medlemmen rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som TA sparar. TA behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Medlem medger att TA får tillföra och uppdatera sina medlemsdatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god medlems- och registervård, såsom t ex korrekta person-, namn- och adressuppgifter.

Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra TA åtaganden gentemot medlemmen och för att informera medlem om erbjudanden samt andra åtgärder i marknadsföringssyfte. Uppgifter om medlem kan komma att lämnas ut till samarbetspartners till TA för marknadsföringsåtgärder. Medlem har rätt att motsätta sig att dennes uppgifter används för sådana marknadsföringsända- mål. Anmälan om reklamspärr görs skriftligen till TA. Medlem äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende denne som finns registrerade i TA medlemsdatabas. Om uppgifterna visar sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det TA att vidta rättelse.

17. Uppsägning av avtal  Kontantavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut. Uppsägning av autogiroavtal med löpande avtalsperiod skall ske minst två månad före avtalstidens utgång. Avtalet upphör därefter vid avtalstidens utgång. För uppsägning av autogiroavtal med löpande avtalsperiod efter avslutad, icke förnyad fast avtalsperiod, gäller minst två månaders uppsägningstid. Avtalet upphör alltid vid en hel kalender-månads utgång.
Medlem äger vidare rätt att säga upp Avtalet i förtid med två månaders uppsägningstid på grund av definitiv avflyttning till annan ort, med ett avstånd på 20 km enkel resa eller på grund av andra beaktningsvärda omständigheter utom medlemmens kontroll. Angivna beaktningsvärda omständigheter måste kunna styrkas. Medlem äger därtill rätt att säga upp avtalet enligt punkterna 4 och 10. För att undvika missförstånd och felaktig hantering skall alltid uppsägningen ske skriftligt.
TA tillhandahåller särskild uppsägningsblankett i ett möte där medlemmen har möjlighet att ange orsaken till uppsägning. Detta uppskattas av TA som ett led i att utreda eventuella missförstånd, problem eller önskemål om förbättringar på anläggningen.

18. Tvist Svensk lag skall tillämpas på detta avtalsförhållande. Tvist gällande tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser, skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av tingsrätt.

19. Svenska köpvillkor via hemsida Priser och betalning Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

20. Distansavtalslagen Move Träning & Hälsa följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Move Träning & Hälsa i Träslövsläge AB om han/hon ångrat sitt köp.

21. Privat Policy När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen (GDPR) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.”

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

Copyrights Move Träning & Hälsa i Träslövsläge AB